Author: maebaan

กิจกรรมแม่บ้านสาธารณสุข ห่วงใย ปันใจชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2563) โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่

181

            เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 พญ.วารุณี มณีรัตน์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ออกดำเนินงานในพื้นที่อำเภอเวียงแหง ภายใต้โครงการ “แม่บ้านสาธารณสุข ห่วงใย ปันใจชุมชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง     (12 สิงหาคม 2563) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดฟ้าเวียงอินทร์ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่

           – ตรวจสุขภาพเด็ก โดย พญ.วารุณี มณีรัตน์ ประธานแม่บ้าน

           – กิจกรรมสันทนาการ โดย คุณวิชญา โมฬีชาติ, คณะแม่บ้านฯ และทีมงานอำเภอ

           – ประเมินพัฒนาการการเด็ก ตามแบบประเมินพัฒนาการเด็ก โดย คุณจิปราณี ยิ้มยวน, คณะแม่บ้านฯ และทีมงานอำเภอ

           – ร่วมพูดคุยกับผู้ปกครอง เรื่องการเลี้ยงดูเด็กจากอดีตถึงปัจจุบัน ตามแบบสอบถาม เพื่อสอดแทรกและเสนอทางเลือกที่เหมาะสม ของแต่ละครอบครัว โดย คุณอุไรวรรณ พวงสายใจ, คณะแม่บ้านฯ และทีมงานอำเภอ

            สำหรับ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและความร่วมมืออย่างดี จาก ทพญ.โสธิดา สาระพันธุ์ ผอ.รพ.เวียงแหง, คุณยอด คุณยศยิ่ง สาธารณสุขอำเภอเวียงแหง  และทีม คปสอ.เวียงแหง

แชร์ข่าวสาร

ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการสำรวจพฤติกรรมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

5

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ผู้แทนสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการสำรวจพฤติกรรมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในฐานะผู้บริโภค ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

          การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากได้สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วยังทำให้สมาคมฯ เป็นที่รู้จักของหน่วยงาน/องค์กรภายนอกมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ ในโอกาสต่อไป

แชร์ข่าวสาร

การมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่

DSCF2980 (Medium)

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่    พร้อมคณะ มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ซึ่งสมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน จากโรงงานเภสัชกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 25 แห่ง โดยมีสาธารณสุขอำเภอ  ทุกอำเภอ เป็นตัวแทนรับมอบ   ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณสาธารณสุขอำเภอ ที่เป็นผู้นำ ในการควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์ข่าวสาร

การเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและทีมงานบูรณาการคัดกรอง Covid-19 ในพื้นที่ อ.สารภี โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่

1 (Medium)

            วันที่ 20 พฤษภาคม 2563  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและทีมงานบูรณาการคัดกรอง Covid-19 จากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ อ.สารภี ณ จุดคัดกรอง บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์, อุปกรณ์สำหรับกิจกรรม  Home Quarantine และเครื่องดื่ม โดยมีนายบรรณสาร  จิตตะยโสธร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสารภี และเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน ให้การต้อนรับ

แชร์ข่าวสาร

การเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและทีมงานบูรณาการคัดกรอง Covid-19 ในพื้นที่ อ.ดอยเต่า โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่

5 (Medium)

              วันที่ 7 พฤษภาคม 2563  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและทีมงานบูรณาการคัดกรอง Covid-19 จากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ อ.ดอยเต่า ณ จุดคัดกรอง บริเวณทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อ จ.เชียงใหม่ กับ อ.ลี้ จ.ลำพูน พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์, อุปกรณ์สำหรับกิจกรรม Home Quarantine และเครื่องดื่ม โดยมีนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยนายธนิต  บรรสพผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า, นายนิรันดร  บุญเกิด สาธารณสุขอำเภอดอยเต่า และเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน ให้การต้อนรับ

แชร์ข่าวสาร

การเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่

1

               วันที่ 16 เมษายน 2563  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์, อุปกรณ์สำหรับกิจกรรม Home Quarantine และเครื่องดื่ม แก่บุคลากรสาธารณสุขของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมทั้งเยี่ยม จุดตรวจบูรณาการคัดกรอง Covid-19 ณ อ.ดอยสะเก็ด โดยมีนายจิระชาติ  ซื่อตระกูล         นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายสาคร  ไชยอำมาตย์ สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด และบุคลากรฯ ให้การต้อนรับ


แชร์ข่าวสาร

การเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ณ รพ.สันทราย โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่

1

          วันที่ 2 เมษายน 2563  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ      เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอาหารกึ่งสำเร็จรูป แก่บุคลากรสาธารณสุขของ รพ.สันทราย ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรค Covid-19 โดยมีนายแพทย์ยุทธศาสตร์  จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการ รพ.สันทรายและบุคลากรฯ ให้การต้อนรับ

แชร์ข่าวสาร

การเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ณ รพ.นครพิงค์ และศูนย์กักกันโรค Covid-19 โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่

1

          วันที่ 1 เมษายน 2563  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ        เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอาหารกึ่งสำเร็จรูปแก่บุคลากรสาธารณสุขของ รพ.นครพิงค์ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรค Covid-19  โดยมีนายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรักษ์ ผู้อำนวยการ รพ.นครพิงค์และบุคลากรฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเยี่ยมศูนย์กักกันโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.เชียงใหม่ ที่ 1

แชร์ข่าวสาร

การเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสันกำแพง โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่

200331158562844992

          วันที่ 30 มีนาคม 2563  นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และแพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอาหารกึ่งสำเร็จรูป แก่บุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสันกำแพง ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรค Covid-19 โดยมีนายแพทย์ณรงค์เดช พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพงและบุคลากรฯ ให้การต้อนรับ

แชร์ข่าวสาร

การร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

127981

          การร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วันที่ 8 มกราคม 2563 บ้านปางมะโอ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

แชร์ข่าวสาร