Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การสนับสนุนการดำเนินงานของชมรม อสม. อำเภอสะเมิง

DSCF3503 (Large)

           วันที่ 9 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์  ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอสะเมิง เพื่อมอบอุปกรณ์ป้องกันโรค,ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิร์ส) พร้อมแผ่นรองซับ  ให้กับ นายประภัศร์ คำตั๋น ประธานชมรม อสม. อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ในกิจกรรม

           – ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

           – ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่อำเภอสะเมิง

พร้อมกันนี้ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขฯและคณะ ได้เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของและเงินให้ผู้ป่วย จำนวน 2 ราย รายละ 2,000 บาท 

           ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่นจำกัด  ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโรค , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุน ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิร์ส) พร้อมแผ่นรองซับ รวมถึง นายชัยณรงค์ นันตาสาย   นายอำเภอสะเมิง และ นายวีระวิชย์ เวชกิจ สาธารณสุขอำเภอสะเมิง ที่ให้การต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีแชร์ข่าวสาร

กิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์มิลืมเลือน” เกษียณอายุราชการ 2563

IMG_5989 (Large)

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมงาน ด้วยรักและผูกพัน  สายสัมพันธ์มิลืมเลือน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

รูปภาพเพิ่มเติม  คลิ๊ก

แชร์ข่าวสาร

กิจกรรมแม่บ้านสาธารณสุข ห่วงใย ปันใจชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2563) โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่

181

            เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 พญ.วารุณี มณีรัตน์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ออกดำเนินงานในพื้นที่อำเภอเวียงแหง ภายใต้โครงการ “แม่บ้านสาธารณสุข ห่วงใย ปันใจชุมชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง     (12 สิงหาคม 2563) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดฟ้าเวียงอินทร์ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่

           – ตรวจสุขภาพเด็ก โดย พญ.วารุณี มณีรัตน์ ประธานแม่บ้าน

           – กิจกรรมสันทนาการ โดย คุณวิชญา โมฬีชาติ, คณะแม่บ้านฯ และทีมงานอำเภอ

           – ประเมินพัฒนาการการเด็ก ตามแบบประเมินพัฒนาการเด็ก โดย คุณจิปราณี ยิ้มยวน, คณะแม่บ้านฯ และทีมงานอำเภอ

           – ร่วมพูดคุยกับผู้ปกครอง เรื่องการเลี้ยงดูเด็กจากอดีตถึงปัจจุบัน ตามแบบสอบถาม เพื่อสอดแทรกและเสนอทางเลือกที่เหมาะสม ของแต่ละครอบครัว โดย คุณอุไรวรรณ พวงสายใจ, คณะแม่บ้านฯ และทีมงานอำเภอ

            สำหรับ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและความร่วมมืออย่างดี จาก ทพญ.โสธิดา สาระพันธุ์ ผอ.รพ.เวียงแหง, คุณยอด คุณยศยิ่ง สาธารณสุขอำเภอเวียงแหง  และทีม คปสอ.เวียงแหง

แชร์ข่าวสาร

ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการสำรวจพฤติกรรมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

5

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ผู้แทนสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการสำรวจพฤติกรรมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในฐานะผู้บริโภค ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

          การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากได้สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วยังทำให้สมาคมฯ เป็นที่รู้จักของหน่วยงาน/องค์กรภายนอกมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ ในโอกาสต่อไป

แชร์ข่าวสาร

การมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่

DSCF2980 (Medium)

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่    พร้อมคณะ มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ซึ่งสมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน จากโรงงานเภสัชกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 25 แห่ง โดยมีสาธารณสุขอำเภอ  ทุกอำเภอ เป็นตัวแทนรับมอบ   ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณสาธารณสุขอำเภอ ที่เป็นผู้นำ ในการควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์ข่าวสาร

การเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและทีมงานบูรณาการคัดกรอง Covid-19 ในพื้นที่ อ.สารภี โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่

1 (Medium)

            วันที่ 20 พฤษภาคม 2563  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและทีมงานบูรณาการคัดกรอง Covid-19 จากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ อ.สารภี ณ จุดคัดกรอง บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์, อุปกรณ์สำหรับกิจกรรม  Home Quarantine และเครื่องดื่ม โดยมีนายบรรณสาร  จิตตะยโสธร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสารภี และเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน ให้การต้อนรับ

แชร์ข่าวสาร

การเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและทีมงานบูรณาการคัดกรอง Covid-19 ในพื้นที่ อ.ดอยเต่า โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่

5 (Medium)

              วันที่ 7 พฤษภาคม 2563  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและทีมงานบูรณาการคัดกรอง Covid-19 จากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ อ.ดอยเต่า ณ จุดคัดกรอง บริเวณทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อ จ.เชียงใหม่ กับ อ.ลี้ จ.ลำพูน พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์, อุปกรณ์สำหรับกิจกรรม Home Quarantine และเครื่องดื่ม โดยมีนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยนายธนิต  บรรสพผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า, นายนิรันดร  บุญเกิด สาธารณสุขอำเภอดอยเต่า และเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน ให้การต้อนรับ

แชร์ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  พญ.วารุณี  มณีรัตน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้มีการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและเด็กเล็ก โดยจะมีการคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินงานต่อไป

แชร์ข่าวสาร