Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การร่วมตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านปางมะโอ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

2 (Large)

        วันที่ 27 มกราคม 2565 แพทย์หญิงวารุณี มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข    สาขาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมสมาชิกฯ เข้าร่วมทีมตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้างปางมะโอ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยม ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลและติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ, ประสิทธิภาพ และสมพระเกียรติ

แชร์ข่าวสาร

กิจกรรมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ “สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ส่งมอบกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในภูมิภาค”

IMG_8503 (Large)

        เมื่อวันที่ 29  กันยายน 2564 แพทย์หญิงวารุณี มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมสมาชิกฯ ปฏิบัติภารกิจ ภายใต้โครงการ“สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ส่งมอบกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภูมิภาค” ณ.โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อำเภอแม่วาง และ อำเภอสันป่าตอง พร้อมทั้ง    มอบอาหารกลางวัน,อาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีน และดูแลผู้ป่วยโควิด-19    โดยมี นายอำเภอแม่วาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง สาธารณสุขอำเภอแม่วาง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสนามฯ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้การต้อนรับ

 

แชร์ข่าวสาร

กิจกรรม “มุทิตาจิต 2564” เกษียณอายุราชการ 2564

2

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมงาน มุทิตาจิต 2564 พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพเพิ่มเติม  คลิ๊ก

แชร์ข่าวสาร

ประชุมใหญ่สามัญสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ประจำปี 2564

Capture

          วันที่ 25  มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงวารุณี มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขประจำปี 2564      ซึ่งจัด ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Application Zoom Clouding Meeting

          ในการประชุมครั้งนี้แพทย์หญิงวารุณี มณีรัตน์ ได้ร่วมพิจารณา ข้อบังคับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข พ.ศ.2564 และรับรองสถานะทางการเงินของสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขประจำปี 2562 และปี 2563

แชร์ข่าวสาร

การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่

1

          วันที่ 13 เมษายน 2564 แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข         สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้มอบวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการคัดกรองเชิงลึก ,รักษา และจัดทำข้อมูล ผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายทอง พันทอง และ นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ

         ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณฉัฏฐชัย ไชยาธิโรช และ ดร.อรรถพล เพ็ชรพลาย ที่ร่วมบริจาคเงินให้กับสมาคมฯ เพื่อสมทบทุน ในครั้งนี้ด้วย

 

แชร์ข่าวสาร

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ

S__2490376

      วันที่ 15 มีนาคม 2564 แพทย์หญิงวารุณี มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ คุณทิพย์วัลย์  อุ่นนันกาศ สาธารณสุขอำเภอสันทราย สมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ระดับพื้นที่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน   และภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

      การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้ว ยังทำให้สมาคมฯ เป็นที่รู้จัก    ของหน่วยงาน/องค์กรภายนอกมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ ในโอกาสต่อไป

แชร์ข่าวสาร

ร่วมเป็นวิทยากรแม่บ้านจิตอาสา “โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)” ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

อบรมอสรจ.8-12มี.ค.64_๒๑๐๓๑๒_1

        วันที่ 8-12 มีนาคม 2564 แพทย์หญิงวารุณี มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ คุณอุไรวรรณ พวงสายใจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นวิทยากรแม่บ้านจิตอาสา     ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ พร้อมกันนี้  ได้มอบให้คุณอุไรวรรณ พวงสายใจ เป็นผู้แทนมอบไอศกรีม เป็นอาหารว่างสำหรับการอบรมครั้งนี้ด้วย

แชร์ข่าวสาร

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีให้โอวาทและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ที่อาสาสมัครไปช่วยปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรสาคร

DSC_2806

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2564 แพทย์หญิงวารุณี มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่         พร้อมคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีให้โอวาทและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขที่อาสาสมัครไปช่วยปฏิบัติงานใน  สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้

          ภาคเช้า ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

          ภาคบ่าย ณ รพ.นครพิงค์ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน

          ทั้งนี้ ประธานสมาคมแม่บ้านฯ ได้มอบเจลล้างมือ พร้อมตะกร้าเสบียงอาหารสำหรับการเดินทาง ให้แก่ทีมอาสาสมัครฯ    ทั้ง 4 ทีม ซึ่งมีกำหนดการในปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้

          ทีม 1  วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564

          ทีม 2  วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2564

          ทีม 3  วันที่ 1-6  มีนาคม 2564

          ทีม 4  วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์  2564

แชร์ข่าวสาร

การสนับสนุนการดำเนินงานของชมรม อสม. อำเภอสะเมิง

DSCF3503 (Large)

           วันที่ 9 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์  ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอสะเมิง เพื่อมอบอุปกรณ์ป้องกันโรค,ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิร์ส) พร้อมแผ่นรองซับ  ให้กับ นายประภัศร์ คำตั๋น ประธานชมรม อสม. อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ในกิจกรรม

           – ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

           – ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่อำเภอสะเมิง

พร้อมกันนี้ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขฯและคณะ ได้เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของและเงินให้ผู้ป่วย จำนวน 2 ราย รายละ 2,000 บาท 

           ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่นจำกัด  ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโรค , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุน ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิร์ส) พร้อมแผ่นรองซับ รวมถึง นายชัยณรงค์ นันตาสาย   นายอำเภอสะเมิง และ นายวีระวิชย์ เวชกิจ สาธารณสุขอำเภอสะเมิง ที่ให้การต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีแชร์ข่าวสาร

กิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์มิลืมเลือน” เกษียณอายุราชการ 2563

IMG_5989 (Large)

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมงาน ด้วยรักและผูกพัน  สายสัมพันธ์มิลืมเลือน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

รูปภาพเพิ่มเติม  คลิ๊ก

แชร์ข่าวสาร