ทำเนียบประธานสมาคมฯ

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมแม่บ้าน

๑. คุณปฏิวัติ  กาญจนกามล ดำรงตำแหน่ง ๓ กันยายน ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๒. คุณศรีเกษ  ธัญญาวินิชกุล ดำรงตำแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

๓. แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน