ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการสำรวจพฤติกรรมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

5

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ผู้แทนสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการสำรวจพฤติกรรมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในฐานะผู้บริโภค ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

          การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากได้สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วยังทำให้สมาคมฯ เป็นที่รู้จักของหน่วยงาน/องค์กรภายนอกมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ ในโอกาสต่อไป

Facebook Comments
แชร์ข่าวสาร

You may also like...