ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ

S__2490376

      วันที่ 15 มีนาคม 2564 แพทย์หญิงวารุณี มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ คุณทิพย์วัลย์  อุ่นนันกาศ สาธารณสุขอำเภอสันทราย สมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ระดับพื้นที่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน   และภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

      การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้ว ยังทำให้สมาคมฯ เป็นที่รู้จัก    ของหน่วยงาน/องค์กรภายนอกมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ ในโอกาสต่อไป

Facebook Comments
แชร์ข่าวสาร

You may also like...