การร่วมตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านปางมะโอ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

2 (Large)

        วันที่ 27 มกราคม 2565 แพทย์หญิงวารุณี มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข    สาขาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมสมาชิกฯ เข้าร่วมทีมตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้างปางมะโอ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยม ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลและติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ, ประสิทธิภาพ และสมพระเกียรติ

Facebook Comments
แชร์ข่าวสาร

You may also like...